به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، این کتاب که حاصل گفتوگو با ۹۰ راوی است به مقطع سال ۱۳۶۰ در جنگ و زندگی این شهید بزرگوار میپردازد.

راویان بر توالی زمان زمان روایت خود را بازگو میکنند و علامیان با تدوین هنرمندانهای رویدادهای زندگی حسن باقری در سال ۶۰ را بر اساس روایت این راویان راوی بازگو میکند.

این کتاب در ۸ فصل و ۵۴۴ صفحه به اتفاقات سال ۱۳۶۰ در جنگ و ازدواج حسن باقری پرداخته و خانم داعیپور روایتهای تازه و خواندنی از زندگی حسن باقری را در این کتاب بازگو کرده است.

جلد دوم روایت زندگی حسن باقری هم اکنون در بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در غرفه موسسه شهید حسن باقری در شبستان عمومی راهرو ۲۶ غرفه ۵ در دسترس عموم قرار دارد.

منتشرشده در: 12 اردیبهشت 1393دسته بندی ها: اخبار

مطالب مرتبط