محور دزفول‌: الف‌ـ دشت‌عباس‌: در روز 19/10/60 آتش‌ دشمن‌ نسبتاً شديد بود ولي‌ امروز شدت‌ آتش‌ نسبت‌ به‌روز قبل‌ كاهش‌ يافته‌ بود. ضمناً تعدادي‌ تله ‌منور در شاوريه‌ ديده‌ شده‌ است‌. ب‌ـ تپه‌چشمه‌: نيروهاي‌ عراقي‌ اقدام‌ به مين‌گذاري‌ شيار تپه242 كردند كه‌ با آتش‌ برادران‌ متواري‌ شدند. همچنين‌ امروز لودر دشمن ‌در اين‌ منطقه‌ مشغول‌ كار بود. ج‌ـ كرخه‌: تبادل‌ آتش‌ توپخانه‌ بين‌ طرفين‌ ادامه ‌داشت‌. همچنين‌ مواضع‌ نيروهاي‌ عراقي‌ زير آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار قرار داشت‌. محور شوش‌: دشمن‌ اخيراً در منطقه‌ زعن‌ يكي‌ از شيارهايي‌ را كه‌ به‌مواضعش ‌ختم‌ مي‌شود، به‌وسيله‌ سيم‌خاردار پوشانده‌ است‌. از شدت‌ آتش‌ دشمن‌ در منطقه ‌شلش‌ كاسته‌ شده‌ و بر فعاليت‌ سنگرسازي‌ و تحكيم‌ مواضع‌ آنان‌ افزوده‌ شده‌ است‌. محور بستان‌: 1ـ در ساعت‌ 1:00 امروز يك‌ گروه‌ گشتي‌ با استفاده‌ از كانالي‌ كه‌ از جلوي‌ نيروهاي‌ خودي‌ در جنوب‌ چزابه ‌عبور مي‌كند، به‌نيروهاي‌ خودي‌ نزديك ‌شدند كه‌ به‌وسيله‌ آتش‌ برادران‌ متواري‌ شدند. ضمناً تعدادي‌ از برادران‌ ضمن‌ حمله ‌به‌يكي‌ از سنگرهاي‌ نيروهاي‌ عراقي‌ تعدادي‌ از آنان‌ را كشته‌ و زخمي‌ كردند. 2ـ امروز دشمن‌ پاسگاه‌ سوبله‌ را با مواد منفجره‌ به‌طور كامل‌ منهدم‌ و ويرانه‌ پاسگاه‌ را از محل‌ خارج‌ كرد. 3ـ فعاليت‌ گشتي‌هاي‌ عراقي‌ در داخل‌ هور(قسمت‌ جنوبي‌ جاده‌ شني‌) ديده‌ شد. 4ـ در اوايل‌ صبح‌ در شمال‌ چزابه ‌تبادل‌ آتش‌ نسبتاً شديد بين ‌نيروهاي‌ خودي‌ و دشمن‌ ادامه‌ داشت‌ و به‌وسيله‌ آر.پي‌.جي‌ برادران‌ پاسدار يك‌ انبار مهمات‌ به‌آتش‌ كشيده‌ شد. ضمناً با آتش‌ دشمن‌ 5 تن‌ از برادران‌ زخمي‌ شدند و يك‌ تن‌ شهيد شد. 5ـ دشمن‌ در قسمت‌ نبعه‌ به‌وسيله‌ گروه‌هاي‌ 9 نفره‌ اقدام‌ به‌‌ساختن‌ سنگرهايي‌ روي‌ رمل‌ها كرده‌ است‌. 6ـ 13 دستگاه‌ گريدر روي‌ جاده‌ در دست ‌احداث‌ در منطقه‌ سوبله‌ـ صفريه‌ مشغول‌ كار بودند. 7ـ در جنوب‌ جاده‌ تازه‌تأسيس ‌دشمن‌ 65 دستگاه‌ خودرو ايفا ديده‌ شد. ضمناً در 2 كيلومتري‌ پاسگاه‌ صفريه‌ يك‌ پاسگاه‌ عراقي‌ وجود دارد كه‌ تجمع‌ تعدادي‌ از خودروها در اين‌ محل‌ مي‌باشد. 8ـ امروز تردد خودروها از طرف‌ شيب‌ به‌سمت‌ پاسگاه‌ صفريه‌ و فكه‌ زياد بود. 9ـ امروز گشتي‌هاي‌ عراقي‌ تا 500 متري‌ جناح‌ راست‌ نبعه‌ جلو آمده‌ بودند. 10ـ آتش‌ دشمن ‌روي‌ منطقه‌ نبعه‌ نسبتاً زياد بود. محور غرب‌ سوسنگرد: 1ـ 6 تا 7 دستگاه‌ تانك‌ و نفربر در كنار امامزاده ‌زين‌العابدين‌ به‌طرف‌ جاده‌ شماره‌ يك‌ استقرار دارند. همچنين‌ در پشت‌ ساختمان‌ آجري‌ روستاي‌ شيخ‌خزعل‌ 2 تا 3 دستگاه نفربر مشاهده‌ شد. 2ـ روستاي‌ رفيع‌ به‌وسيله ‌دشمن‌ ويران‌ شد و با شكستن‌ سد، اين‌ روستا را آب‌ گرفته‌ است‌. 3ـ آب‌ رودخانه ‌مچريه‌ طغيان‌ كرده‌ و از طريق‌ چند كانال‌ به‌هور مي‌ريزد. ضمناً آب‌ رودخانه‌ كرخه ‌سوسنگرد رو به‌افزايش‌ است‌. 4ـ آتش‌ دشمن‌ در منطقه‌ جنوب‌ سابله‌ شديد بود و پاسخ‌ لازم‌ از طرف‌ نيروهاي‌ خودي‌ داده‌ شد. تعدادي‌ از لودرهاي‌ دشمن‌ در پشت ‌رودخانه‌ رفيع‌ مشغول‌ كار بودند. 5ـ يك‌ دستگاه‌ بيل‌‌مكانيكي‌ كه‌ در نزديكي‌ روستاي ‌شيخ‌خزعل‌ در حال‌ حفر كانال‌ بود، به‌وسيله‌ آر.پي‌.جي‌ نيروهاي‌ خودي‌ منهدم‌ شد. محور كرخه‌نور: در گزارش‌ واصله‌ از حميديه‌ آمده‌ است‌ كه‌ در روبه‌روي ‌روستاي‌ حمودي‌شياع‌ در 350 متري‌ پشت‌ جاده‌ جهاد خاكريزي‌ به‌طول‌ 300 متر وجود دارد. دشمن‌ از اين‌ خاكريز به‌عنوان‌ سنگر ديده‌باني‌ و سكوي‌ موشكي‌ و يا احتمالاً تفنگ‌ 106 ميليمتري‌ استفاده‌ مي‌كند. محور جاده‌ اهوازـ خونین‌شهر: گزارشي‌ دريافت‌ نشده‌ است‌. محور كارون‌: گزارشي‌ نرسيده‌ است‌. محور خونین‌شهر: دشمن‌ خمپاره‌اندازهاي‌ 60 ميليمتري‌ را در بخش‌ اشغالي ‌مقداري‌ به‌عقب‌ انتقال‌ داده‌ است‌. لودرها در انتهاي‌ خيابان‌ اميركبير و مقابل‌ پادگان ‌دژ در حال‌ احداث‌ سنگر بودند. در انتهاي‌ خيابان‌ اميركبير نفرات‌ دشمن‌ در حال ‌ساختن‌ سنگر ديده‌ شدند. دشمن‌ همچنين‌ تعدادي‌ سنگر در امتداد جاده‌ كمربندي‌ و تعدادي‌ ديگر به‌صورت‌ مورب‌ از جاده‌ كمربندي‌ به‌طرف‌ تپه‌ ديده‌باني‌ خود(دشمن‌) و سيل‌بند احداث‌ كرده‌ است‌. اين‌ سنگرها اكثراً از كيسه‌هاي‌ شني‌ و بعضي ‌نيز از بلوك‌ سيماني‌ ساخته‌ شده‌اند. در گزارش‌ ديگري‌ از خونین‌شهر آمده‌ است‌ كه‌ در جبهه‌ منصورون‌ مواضع‌ نيروهاي ‌عراقي‌ زير آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار قرار داشت‌. همچنين‌ با شلیک آر.پي‌.جي‌ برادران‌ پاسدار 2 سنگر تيربار و يك‌ سنگر تك‌تيرانداز منهدم‌ شد. در جبهه‌ محرزي ‌به‌وسيله‌ تفنگ‌ 82 ميليمتري‌ خودي‌ يك‌ سنگر تك‌تيراندازي‌ در بخش‌ اشغالي ‌منهدم‌ شد و خدمه‌ آن‌ به‌هلاكت‌ رسيد. محور اروندكنار: گزارشي‌ نرسيده‌ است‌ محور دزفول‌: الف‌ـ دشت‌عباس‌: در روز 19/10/60 آتش‌ دشمن‌ نسبتاً شديد بود ولي‌ امروز شدت‌ آتش‌ نسبت‌ به‌روز قبل‌ كاهش‌ يافته‌ بود. ضمناً تعدادي‌ تله ‌منور در شاوريه‌ ديده‌ شده‌ است‌. ب‌ـ تپه‌چشمه‌: نيروهاي‌ عراقي‌ اقدام‌ به مين‌گذاري‌ شيار تپه242 كردند كه‌ با آتش‌ برادران‌ متواري‌ شدند. همچنين‌ امروز لودر دشمن ‌در اين‌ منطقه‌ مشغول‌ كار بود. ج‌ـ كرخه‌: تبادل‌ آتش‌ توپخانه‌ بين‌ طرفين‌ ادامه ‌داشت‌. همچنين‌ مواضع‌ نيروهاي‌ عراقي‌ زير آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار قرار داشت‌. محور شوش‌: دشمن‌ اخيراً در منطقه‌ زعن‌ يكي‌ از شيارهايي‌ را كه‌ به‌مواضعش ‌ختم‌ مي‌شود، به‌وسيله‌ سيم‌خاردار پوشانده‌ است‌. از شدت‌ آتش‌ دشمن‌ در منطقه ‌شلش‌ كاسته‌ شده‌ و بر فعاليت‌ سنگرسازي‌ و تحكيم‌ مواضع‌ آنان‌ افزوده‌ شده‌ است‌. محور بستان‌: 1ـ در ساعت‌ 1:00 امروز يك‌ گروه‌ گشتي‌ با استفاده‌ از كانالي‌ كه‌ از جلوي‌ نيروهاي‌ خودي‌ در جنوب‌ چزابه ‌عبور مي‌كند، به‌نيروهاي‌ خودي‌ نزديك ‌شدند كه‌ به‌وسيله‌ آتش‌ برادران‌ متواري‌ شدند. ضمناً تعدادي‌ از برادران‌ ضمن‌ حمله ‌به‌يكي‌ از سنگرهاي‌ نيروهاي‌ عراقي‌ تعدادي‌ از آنان‌ را كشته‌ و زخمي‌ كردند. 2ـ امروز دشمن‌ پاسگاه‌ سوبله‌ را با مواد منفجره‌ به‌طور كامل‌ منهدم‌ و ويرانه‌ پاسگاه‌ را از محل‌ خارج‌ كرد. 3ـ فعاليت‌ گشتي‌هاي‌ عراقي‌ در داخل‌ هور(قسمت‌ جنوبي‌ جاده‌ شني‌) ديده‌ شد. 4ـ در اوايل‌ صبح‌ در شمال‌ چزابه ‌تبادل‌ آتش‌ نسبتاً شديد بين ‌نيروهاي‌ خودي‌ و دشمن‌ ادامه‌ داشت‌ و به‌وسيله‌ آر.پي‌.جي‌ برادران‌ پاسدار يك‌ انبار مهمات‌ به‌آتش‌ كشيده‌ شد. ضمناً با آتش‌ دشمن‌ 5 تن‌ از برادران‌ زخمي‌ شدند و يك‌ تن‌ شهيد شد. 5ـ دشمن‌ در قسمت‌ نبعه‌ به‌وسيله‌ گروه‌هاي‌ 9 نفره‌ اقدام‌ به‌‌ساختن‌ سنگرهايي‌ روي‌ رمل‌ها كرده‌ است‌. 6ـ 13 دستگاه‌ گريدر روي‌ جاده‌ در دست ‌احداث‌ در منطقه‌ سوبله‌ـ صفريه‌ مشغول‌ كار بودند. 7ـ در جنوب‌ جاده‌ تازه‌تأسيس ‌دشمن‌ 65 دستگاه‌ خودرو ايفا ديده‌ شد. ضمناً در 2 كيلومتري‌ پاسگاه‌ صفريه‌ يك‌ پاسگاه‌ عراقي‌ وجود دارد كه‌ تجمع‌ تعدادي‌ از خودروها در اين‌ محل‌ مي‌باشد. 8ـ امروز تردد خودروها از طرف‌ شيب‌ به‌سمت‌ پاسگاه‌ صفريه‌ و فكه‌ زياد بود. 9ـ امروز گشتي‌هاي‌ عراقي‌ تا 500 متري‌ جناح‌ راست‌ نبعه‌ جلو آمده‌ بودند. 10ـ آتش‌ دشمن ‌روي‌ منطقه‌ نبعه‌ نسبتاً زياد بود. محور غرب‌ سوسنگرد: 1ـ 6 تا 7 دستگاه‌ تانك‌ و نفربر در كنار امامزاده ‌زين‌العابدين‌ به‌طرف‌ جاده‌ شماره‌ يك‌ استقرار دارند. همچنين‌ در پشت‌ ساختمان‌ آجري‌ روستاي‌ شيخ‌خزعل‌ 2 تا 3 دستگاه نفربر مشاهده‌ شد. 2ـ روستاي‌ رفيع‌ به‌وسيله ‌دشمن‌ ويران‌ شد و با شكستن‌ سد، اين‌ روستا را آب‌ گرفته‌ است‌. 3ـ آب‌ رودخانه ‌مچريه‌ طغيان‌ كرده‌ و از طريق‌ چند كانال‌ به‌هور مي‌ريزد. ضمناً آب‌ رودخانه‌ كرخه ‌سوسنگرد رو به‌افزايش‌ است‌. 4ـ آتش‌ دشمن‌ در منطقه‌ جنوب‌ سابله‌ شديد بود و پاسخ‌ لازم‌ از طرف‌ نيروهاي‌ خودي‌ داده‌ شد. تعدادي‌ از لودرهاي‌ دشمن‌ در پشت ‌رودخانه‌ رفيع‌ مشغول‌ كار بودند. 5ـ يك‌ دستگاه‌ بيل‌‌مكانيكي‌ كه‌ در نزديكي‌ روستاي ‌شيخ‌خزعل‌ در حال‌ حفر كانال‌ بود، به‌وسيله‌ آر.پي‌.جي‌ نيروهاي‌ خودي‌ منهدم‌ شد. محور كرخه‌نور: در گزارش‌ واصله‌ از حميديه‌ آمده‌ است‌ كه‌ در روبه‌روي ‌روستاي‌ حمودي‌شياع‌ در 350 متري‌ پشت‌ جاده‌ جهاد خاكريزي‌ به‌طول‌ 300 متر وجود دارد. دشمن‌ از اين‌ خاكريز به‌عنوان‌ سنگر ديده‌باني‌ و سكوي‌ موشكي‌ و يا احتمالاً تفنگ‌ 106 ميليمتري‌ استفاده‌ مي‌كند. محور جاده‌ اهوازـ خونین‌شهر: گزارشي‌ دريافت‌ نشده‌ است‌. محور كارون‌: گزارشي‌ نرسيده‌ است‌. محور خونین‌شهر: دشمن‌ خمپاره‌اندازهاي‌ 60 ميليمتري‌ را در بخش‌ اشغالي ‌مقداري‌ به‌عقب‌ انتقال‌ داده‌ است‌. لودرها در انتهاي‌ خيابان‌ اميركبير و مقابل‌ پادگان ‌دژ در حال‌ احداث‌ سنگر بودند. در انتهاي‌ خيابان‌ اميركبير نفرات‌ دشمن‌ در حال ‌ساختن‌ سنگر ديده‌ شدند. دشمن‌ همچنين‌ تعدادي‌ سنگر در امتداد جاده‌ كمربندي‌ و تعدادي‌ ديگر به‌صورت‌ مورب‌ از جاده‌ كمربندي‌ به‌طرف‌ تپه‌ ديده‌باني‌ خود(دشمن‌) و سيل‌بند احداث‌ كرده‌ است‌. اين‌ سنگرها اكثراً از كيسه‌هاي‌ شني‌ و بعضي ‌نيز از بلوك‌ سيماني‌ ساخته‌ شده‌اند. در گزارش‌ ديگري‌ از خونین‌شهر آمده‌ است‌ كه‌ در جبهه‌ منصورون‌ مواضع‌ نيروهاي ‌عراقي‌ زير آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار قرار داشت‌. همچنين‌ با شلیک آر.پي‌.جي‌ برادران‌ پاسدار 2 سنگر تيربار و يك‌ سنگر تك‌تيرانداز منهدم‌ شد. در جبهه‌ محرزي ‌به‌وسيله‌ تفنگ‌ 82 ميليمتري‌ خودي‌ يك‌ سنگر تك‌تيراندازي‌ در بخش‌ اشغالي ‌منهدم‌ شد و خدمه‌ آن‌ به‌هلاكت‌ رسيد. محور اروندكنار: گزارشي‌ نرسيده‌ است‌

منتشرشده در: 6 دی 1400دسته بندی ها: یادداشت‌هابرچسب ها:

مطالب مرتبط

  • [‌بند یک تا هشت دست‌خط غلامعلی رشید است] 1ـ رفتن […]

  • محور فارسيات‌: در ساعت‌ 23:00 تاريخ‌ 12/12/59 تعدادي‌ كماندوي‌ دشمن‌ در […]

  • [‌بند یک تا هشت دست‌خط غلامعلی رشید است] 1ـ رفتن […]

  • محور فارسيات‌: در ساعت‌ 23:00 تاريخ‌ 12/12/59 تعدادي‌ كماندوي‌ دشمن‌ در […]