پوستر ویژه سالگرد شهادت شهيد حسن باقري رونمايي شد

 

 

فعالیت‌های موسسه شهید حسن باقری در کانال‌های مجازی گسترش یافت

 

باید به خود جرأت داد...

مقارن با سی وسومین سالگرد شهادت حسن باقری (غلام حسین افشردی) موسسه شهید باقری یاداشت کوتاهی را منتشر کرد:

باید به خود جرأت داد

بیش ازهر زمانی روزگار ما تشنهی جرأت است برای طور دیگر جنگیدن.

روزگار ما روزگار نیاز است، نیاز به جرأت، نیاز به عقلانیت و نیاز به حسن باقریها...

روزگاریاستکهبهسهمیکهبرایمانمعینکردهاند،خوکردهایم

 

سالهاستکهجسارتنهگفتنرادربرابربتخودساخته‌یغرب،قربانیمیکنیم

 

دیریاستکهسخننو،کیمیایدستنایافتنیقصههامانگشتهاست.

 

سی وسه سال است دیگرهر کسی جرأت نمیکند بگوید باید به خود جرأت داد اینگونه جنگیدن بدرد نمیخورد...

 

سیوسه سال است دیگر غلام حسین برای راه نقشه ای ندارد و سردرگمی عادت روزگار ما شده...

 

مدتهاستکهجراتاندیشیدنواقداموتحول،ازمیانمارفتهاست

 

واکنونبایدبهخودجراتداد...

 

باید به خود جرأت داد برای تفکر قبل از اقدام و برای درست دیدن...

 

باید به خود جرأت داد برای عقلانیت و غلبهی شعور بر شور

 

باید به خود جرأت داد برای اشداء علی الکفار وبرای تشخیص درست رحماء بینهم...

 

بایدبهخودجراتدادبرایدریدنجامه‌یخمودیورضایتازوضعموجود

 

بایدبهخودجراتدادبرایمبارزهباهیولایرعبوتسلیم

 

بایدبهخودجراتدادبرایرهاییازتکرارواستقبالازحرفهایتازه

 

سیوسهسالپیشحسنباقریگفت: «ایننوعجنگیدنبهدردنمیخورد... بایدبهخودجراتداد...

 

لازم به یادآوری است که موسسه فرهنگی وهنری شهید حسن باقری برای گسترش دیدگاه‌ها و نیز نشر سیره و روش این سردار بزرگ دفاع مقدس علاوه بر سایتکانال های مجازی دیگری را به آدرس‌های زیرراه اندازیکرده است

 

http://Instagram.com/_u/hasanbagheri61

 

لینکاینستاگرام

 

@hasanbagheri61_bot

 

لینکتلگرام

 

همچنین همزمان با سی وسومین سالگرد شهادت حسن باقری پوستر زیر رونمایی شد...

 

 

002

دانلود عكس با كيفيت قابل چاپ

 

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 500 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 500 حرف باشد
شرایط و قوانین.

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد